Dostosuj wydruk

Jaraczewo: Nowy budżet, szkoły i profilaktyka na najważniejszej sesji w roku

Jaraczewo: Nowy budżet, szkoły i profilaktyka na najważniejszej sesji w roku

Najważniejsza sesja rady gminy w tym roku odbędzie się w środę 6 grudnia o godz. 10.00.

 

 

Rajcy z Jaraczewa spotkają się w urzędzie, żeby głosować nad budżetem na 2018 rok. Najbliższa sesja przewiduje aż 25 punktów, a kwestia przyszłorocznych finansów zostanie poruszona pod koniec obrad. Wcześniej radni skupią się m.in. na podjęciu uchwały ws. przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie. Dla każdej z tych placówek jest potrzebna osobna uchwała.

Przewidziano też czas na głosowanie nad uchwałą uchylającą uchwałę ws. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji. Radni pochylą się też nad programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy w przyszłym roku.

ZOBACZ TEŻ: Burmistrz Jaraczewa spotkał się z Donaldem Tuskiem

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miasta i Gminy Jaraczewo.
7. Podjęcie uchwały uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (budowa kanalizacji).
8. Podjęcie uchwały uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (termomodernizacja stacji uzdatniania wody).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Jaraczewo na lata 2016- 2023.
11. Podjecie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goli w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Goli.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Górze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rusku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rusku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Noskowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Noskowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Wojciechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ewarysta Estkowskiego w Wojciechowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie stawek dotacji przedmiotowej do 1 m ścieków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2018 rocznego programu współpracy Gminy Jaraczewo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Jaraczewo na 2018 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2018-2026: a/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2018-2026, b/ stanowiska Komisji Rady Miasta i Gminy, c/ głosowanie uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu oraz przedstawienie stanowiska wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii,
c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta i Gminy,
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii komisji stałych,
e) przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,
f) dyskusja nad projektem budżetu,
g) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,
h) głosowania uchwały.
21. Informacje o pracy w organach pozagminnych.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Wolne głosy.
24. Wnioski.
25. Zakończenie sesji.

autor: Sebastian Matyszczak

Źródło:

Dodano: 2017.12.06

jarocinska.pl Copyright © 2007 - 2018 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, 62 747 15 31